Polityka prywatności

Polityka prywatności i ochrona danych osobowych (dalej „Polityka”)

 1. Wstęp

Administratorem danych osobowych gromadzonych zgodnie z niniejszą Polityką jest Sportpoland.com Sp. z o.o. z siedzibą w Tuchomiu, ul. Gdyńska 45, (kod pocztowy: 80-209), Chwaszczyno, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000138055, posiadająca NIP 586-00-05-382, kapitał zakładowy 450 000,00 zł (dalej “Administrator”, “Sportpoland”) z Inspektorem Ochrony Danych dostępnym pod adresem e-mail: rodo@sportpoland.com

Dane kontaktowe: e-mail: rodo@sportpoland.com

 1. Definicje

Na potrzeby niniejszej Polityki poniższe definicje oznaczają:

 1. Dane osobowe- oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane         o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.
 1. Użytkownik, Użytkownicy, Klient, Klienci- oznaczają każdą osobę, która korzysta ze Sklepu dostępnego pod adresem: www.sportpoland.com
 1. Przetwarzanie danych osobowych- oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na Danych osobowych lub zestawach Danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.
 1. Rozporządzenie lub RODO- oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych  w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 1. Regulamin – oznacza Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach Sklepu prowadzonego pod adresem: www.sportpoland.com
 1. Sklep - oznacza sklep internetowy prowadzony pod adresem www.sportpoland.com
 1. Zakres zbierania Danych osobowych

Administrator dokłada wszelkich starań, aby Dane osobowe były przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz aby były chronione przez utratą, zniszczeniem, ujawnieniem, dostępem osób niepowołanych lub niewłaściwym wykorzystaniem. Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych, poprzez podjęcie skutecznych środków bezpieczeństwa i ochrony Danych osobowych. W przypadku podejrzenia, że Dane osobowe Użytkownika nie są odpowiednio zabezpieczone lub gdy istnieją dowody nadużycia, prosimy o kontakt na adres e-mail:rodo@sportpoland.com.

Każdorazowo cel, zakres oraz odbiorcy Danych osobowych przetwarzanych przez Administratora wynikają ze zgody Użytkownika lub przepisów prawa oraz doprecyzowywane są w wyniku działań podejmowanych przez Użytkownika w Sklepie lub w ramach innych kanałów komunikacji z Klientem.

Administrator może przetwarzać następujące Dane osobowe Klientów korzystających ze Sklepu:

 1. nazwisko i imię,
 2. adres do korespondencji,
 3. adres dostawy (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj),
 4. adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby (jeżeli jest inny niż adres dostawy),
 5. adres poczty elektronicznej,
 6. numer telefonu,
 7. numer rachunku bankowego,
 8. dane/informacje o dokonywanych przez Użytkownika płatnościach,
 9. adres IP.

W wypadku Klientów nie będących konsumentami Administrator może przetwarzać dodatkowo nazwę firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) Klienta.

 1. Cel  przetwarzania Danych osobowych

Podanie Danych osobowych jest niezbędne do zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług. Każdorazowo zakres wymaganych do zawarcia odpowiedniej umowy Danych osobowych wskazany jest uprzednio w Sklepie i w Regulaminie. Niepodanie danych skutkuje brakiem możliwości zawarcia umowy pomiędzy Klientem a Sportpoland.

Możliwe cele zbierania i przetwarzania Danych osobowych Klientów przez Administratora:

 1. zawarcie i realizacja umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług (np. Konto) oraz przyjmowanie i rozpatrywanie reklamacji;

Głównym celem przetwarzania Danych osobowych i innych informacji przez Sportpoland jest utrzymanie Sklepu, zapewnienie bezpiecznej i gwarantowanej wydajności usług dla Użytkowników oraz  realizacja umów sprzedaży produktów. Na stronie Sklepu Użytkownik ma możliwość utworzenia konta Użytkownika poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego. Jeżeli Użytkownik utworzy konto wypełniając formularz rejestracyjny, Sportpoland będzie przetwarzać imię i nazwisko, numer telefonu oraz adres e-mail, który  Użytkownik wpisał w formularzu oraz hasło.

Podanie niektórych danych jest konieczne także do skorzystania z usług i funkcjonalności konta. Konsekwencją ich niepodania jest brak możliwości świadczenia przez Sportpoland określonych usług i funkcjonalności. Poza danymi, których podanie zostało oznaczone jako „obligatoryjne”, podanie innych danych jest dobrowolne. Podstawą prawną przetwarzania będzie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną). W przypadku posiadania przez Użytkownika konta w Sklepie, dane Użytkownika będą przetwarzane przez czas korzystania przez Użytkownika z konta, a w przypadku jego likwidacji, wygaśnięcia lub rozwiązania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną (niezależnie od przyczyny i podstawy jej rozwiązania), nie dłużej, niż jest to konieczne dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z korzystaniem z usług świadczonych przez Sportpoland (ustawowy okres przedawnienia roszczeń).

 1. wykonywania rozliczeń finansowych

W celu dokonania rozliczeń finansowych Sportpoland przetwarza Dane osobowe  Użytkowników w zakresie niezbędnym do dokonania rozliczeń, np. wystawienia faktury. Podstawą prawną przetwarzania Danych osobowych Użytkowników zawartych w dokumentach rozliczeniowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO (wypełnienie prawnego obowiązku ciążącego na Administratorze np. wystawienia faktury). Dane w tym zakresie będą przetwarzane do dnia przedawnienia roszczeń z tytułu zawartych umów sprzedaży. Ponadto wszystkie wystawione dokumenty księgowe, np. faktury, uwzględniane są w prowadzonej przez Sportpoland dokumentacji księgowej, w związku z czym dane Użytkowników będą w tym zakresie przetwarzane przez okres czasu, wymagany przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

 1. zabezpieczenie roszczeń

W celu ustalenia, dochodzenia i egzekucji roszczeń Sportpoland może przetwarzać niektóre podane przez Użytkownika Dane osobowe, w szczególności imię i nazwisko, dane kontaktowe (adres e-mail, numer telefonu), dane dotyczące korzystania z usług/Sklepu oraz inne dane, które będą niezbędne do udowodnienia istnienia roszczenia, jego egzekucji oraz obronie przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami i innymi organami państwowymi. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli prawnie uzasadniony interes Sportpoland. Dane w tym zakresie są przetwarzane przez ustawowo określony czas przedawnienia roszczeń. Przetwarzanie danych obejmować będzie jednak wyłącznie ich przechowywanie z wyłączeniem jakichkolwiek innych operacji na tych danych, z zastrzeżeniem odmiennych obowiązków Sportpoland wskazanych w obowiązujących przepisach lub nałożonych na  Sportpoland przez uprawnione organy.

 1. tworzenia statystyk korzystania ze stron Sklepu oraz profilowanie

Sportpoland monitoruje jakość świadczonych przez siebie usług, ponieważ zależy jej na spełnieniu oczekiwań Klientów. W tym celu prowadzone są statystyki korzystania z poszczególnych funkcji i  podstron Sklepu przy wykorzystaniu:

 • wewnętrznych narzędzi analitycznych,
 • narzędzi statystycznych dostarczanych przez partnerów świadczących usługi analityczne.

Dla zrealizowania tego celu, przetwarzane są dane dotyczące aktywności Użytkownika na stronie Sklepu (np. odwiedzane przez Użytkownika strony i podstrony Sklepu, ilość czasu spędzonego na stronie,  adres IP Użytkownika, lokalizacja, ID urządzenia oraz dane dotyczące przeglądarki i systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik).

Analiza zachowań w Internecie pomaga Administratorowi lepiej zrozumieć zwyczaje i oczekiwania Użytkowników oraz dostosować się do ich potrzeb i zainteresowań. Dzięki tej technologii  Administrator możemy nie tylko zaprezentować Użytkownikowi reklamę dopasowaną do niego, ale także spośród dostępnych ofert przedstawiać przede wszystkim takie, które najlepiej będą odpowiadały potrzebom Użytkownika. Informacje zebrane i zawarte w ciasteczkach mogą być przechowywane po zakończeniu sesji przeglądarki co pozwala na przykład na ich wykorzystanie podczas kolejnych odwiedzin Użytkownika.

Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli prawnie uzasadniony interes Sportpoland, polegający na ułatwieniu Użytkownikom korzystania z usług świadczonych przez Sportpoland drogą elektroniczną oraz na poprawie funkcjonalności tych usług.

 1. Pliki cookie

W Sklepie wykorzystywana jest technologia przechowująca i uzyskująca dostęp do informacji na komputerze bądź innym urządzeniu Klienta podłączonym do sieci (w szczególności z wykorzystaniem plików cookies), w celu zapewnienia Klientowi maksymalnego komfortu podczas korzystania ze Sklepu, w tym w celach statystycznych oraz dla dostosowania do zainteresowań Klienta prezentowanych treści reklamowych, w tym partnerów i reklamodawców Administratora. Podczas wizyty Klienta w Sklepie mogą być automatycznie zbierane dane dotyczące wizyty, w postaci nazwy domeny strony internetowej, z której Klient został odesłany do witryny Sklepu, typu przeglądarki, typu systemu operacyjnego, adresu IP, identyfikatora Klienta, innych informacji transmitowanych protokołem http. Dodatkowo Administrator może przetwarzać dane eksploatacyjne lub informacje o lokalizacji urządzenia, za pomocą którego następuje dostęp do Sklepu.

Pliki cookies wykorzystywane w Sklepie nie są szkodliwe ani dla Klienta ani dla komputera/urządzenia końcowego wykorzystywanego przez Klienta, dlatego zaleca się niewyłączanie ich obsługi w przeglądarkach. W Sklepie używane są dwa rodzaje plików cookies: sesyjne, które pozostają zapisane na komputerze lub urządzeniu mobilnym Klienta do momentu wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej) oraz stałe, które pozostają na urządzeniu Klienta przez czas określony w parametrach plików cookies lub do momentu ich ręcznego usunięcia w przeglądarce internetowej.

Cookies pozwalają Sportpoland m.in. na zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Sklepu, poprawienia szybkości i bezpieczeństwa korzystania ze stron Sklepu, ulepszania funkcji, z których korzysta Użytkownik i korzystanie z narzędzi marketingowych. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość ograniczenia lub zupełnego dezaktywowania plików cookies. Ograniczenie stosowania plików cookies w danym urządzeniu uniemożliwia bądź istotnie utrudnia prawidłowe korzystanie ze Sklepu, przykładowo wiąże się z brakiem możliwości podtrzymywania sesji logowania.                   

Stosowane przez Administratora pliki cookies służą przede wszystkim optymalizacji obsługi  Użytkownika podczas korzystania ze Sklepu. Administrator współpracuje jednak z innymi firmami w zakresie prowadzonej przez nie działalności marketingowej (reklamowej). Na potrzeby tej współpracy przeglądarka lub inne oprogramowania zainstalowane na urządzeniu Użytkownika, zapisuje również pliki cookies pochodzące od podmiotów prowadzących taką działalność marketingową, które mogą stać się administratorem danych osobowych Użytkownika. Pliki cookies wysyłane przez te podmioty mają zapewnić prezentowanie  Użytkownikowi wyłącznie tych reklam, które odpowiadają jej indywidualnym zainteresowaniom i potrzebom. W ramach działalności marketingowej Administrator korzysta z usług następujących podmiotów, które stosują w Sklepie pliki cookie:

 • Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA
 • Benhauer Sp. z o.o., Grzegórzecka 21, 33-332 Kraków
 • Facebook Ireland Limited, Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland
 • Trusted SHOPS, Przedstawicielstwo w Polsce, ul. Żelazna 28/30, Sienna Center, bud. 2,
 • Ceneo Sp. z o.o, Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań

Więcej informacji na temat plików cookies wspomnianych podmiotów znajduje się w ich politykach prywatności.

 1. Kampanie reklamowe

W ramach prowadzonych działań reklamowych Sportpoland korzysta między innymi z technologii dostarczanych przez zewnętrznych partnerów reklamowych oraz sieci afiliacyjne. Są to między innymi:

 • Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA
 • Benhauer Sp. z o.o., Grzegórzecka 21, 33-332 Kraków
 • Facebook Ireland Limited, Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland
 • Trusted SHOPS, Przedstawicielstwo w Polsce, ul. Żelazna 28/30, Sienna Center, bud. 2,
 • Ceneo Sp. z o.o, Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań

Charakter i forma komunikatów reklamowych zależy od zainteresowań, miejsca zamieszkania i innych parametrów pozwalających na indywidualizowanie przekazu reklamowego. W przypadku przetwarzania danych w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług Administratora podstawą takiego przetwarzania jest wypełnienie prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Administratora (zgodnie z art. 23 ust. 4 Ustawy o ochronie danych osobowych za prawnie usprawiedliwiony cel uważa się w szczególności marketing bezpośredni własnych produktów lub usług Administratora).

       f. Badanie satysfakcji klientów

W ramach prowadzonych działań Sportpoland współpracuje z RatingCaptain, narzędziem służącym do badania satysfakcji naszych klientów ze świadczonych przez nas usług i sprzedawanych produktów. W ramach współpracy będziemy prosili Cię o wypełnienie ankiety lub wystawienie nam, lub naszym produktom/usługom recenzji. Dodatkowo narzędzie RatingCaptain przetwarza dane dotyczące Twojej aktywności w naszym serwisie (odwiedzane podstrony, czas wizyty w danym miejscu, kliknięcia, sposób korzystania z usług/oglądane produkty), informacje o urządzeniu końcowym lub przeglądarce, w tym jego lokalizację. Zawarliśmy z RatingCaptain stosowną umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych. Zaznaczamy, że Twoje dane nie będą profilowane przy wykorzystaniu narzędzia RatingCaptain. Udzieloną zgodę mogą Państwo odwołać w każdej chwili poprzez wysłanie stosownej wiadomości na nasz adres kontaktowy rodo@sportpoland.com.

 1. Możliwi odbiorcy Danych osobowych Klientów:

W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie  ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane Dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora. Będą to:

 • Firma Kurierska DPD Polska Sp. z o.o., ul. Mineralna 15, 02-274 Warszawa
 • Poczta Polska Spółka Akcyjna, ul. Rakowiecka 26, 00-940 Warszawa
 • InPost Sp. z o.o., ul. Malborska 130, 30-624 Kraków
 • DHL PARCEL POLSKA SP. z o.o., ul. Wirażowa 37, 02-158 Warszawa
 • Fedex Express Polska, ul. Krucza 16/22, 00-526 Warszawa
 • UPS Polska SP. z o.o., ul. Prądzyńskiego 1/3, 01-222 Warszawa

W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane Dane Osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie.

 • PayU SA, ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań

Dodatkowo Dane osobowe Klienta mogą być przekazywane:

      a. podmiotom, którym Administrator zleca wykonywanie czynności, z którymi wiąże się konieczność                  przetwarzania danych -  podmioty zarządzające magazynami wysyłkowymi:

 • Uniq Logistic Sp. z o.o. Sp. J., Dąbrowskiego 225/243, 93-231 Łódź
 • Interplastic Roger Żółtowski, Tuchom, Gdyńska 45, 80-209 Chwaszczyno
 1. osobom upoważnionym przez Administratora danych do przetwarzania danych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych.

Administrator udostępnia także dane Użytkowników uprawnionym organom państwowym, jeżeli zwrócą się do Administratora w związku z realizowanymi przez nich zadaniami. Mogą to być w szczególności jednostki organizacyjne prokuratury, Policja, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (w przyszłości Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych), Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

 1. Przekazywanie danych do państw trzecich ( spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego)

W ramach korzystania przez Administratora z narzędzi wspierających jego bieżącą działalność udostępnianych np.  wskazanym w pkt. 4  e podmiotom, takim jak Google, Dane osobowe Użytkownika mogą być przekazywane do państwa spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w szczególności do Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA) lub innego państwa, w którym podmiot z nią współpracujący utrzymuje narzędzia służące do przetwarzania Danych osobowych przy współpracy z Administratorem.

Odpowiednie zabezpieczenia przekazywanych przez Użytkowników Danych osobowych zostały zapewnione poprzez Administratora poprzez zastosowanie klauzul ochrony danych, spełniających wymogi RODO. W przypadku przekazywania danych z Europy do USA niektóre podmioty tam zlokalizowane mogą dodatkowo zapewniać odpowiedni stopień ochrony danych w tamach tzw. programu Privacy Shield (więcej informacji pod adresem: https://www.privacyshield.gov/).

 1. Okres przechowywania danych osobowych

Administrator gwarantuje, że  Dane osobowe Użytkowników nie będą przetwarzane przez okres dłuższy niż wymagany przepisami prawa lub przewidziany w wewnętrznych regulacjach Administratora. Kryteria ustalania czasu przetwarzania danych dla określonych celów zostały opisane w  pkt. 4 Polityki.

 1. Wgląd i poprawianie przechowywanych Danych osobowych

W związku z przetwarzaniem przez Sportpoland Danych osobowych, Użytkownikom przysługują następujące uprawnienia:

 1. prawo do żądania dostępu do swoich Danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
 2. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
 3. prawo do przenoszenia Danych osobowych,
 4. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie Danych osobowych w określonym celu, jeżeli uprzednio  Użytkownik wyraził taką zgodę,
 5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem przez Administratora Danych osobowych Użytkownika.

Powyższe uprawnienia Użytkownicy mogą zrealizować zgodnie z zasadami opisanymi w art. 16 – 21 RODO, wysyłając wiadomość na adres e-mail:  rodo@sportpoland.com.

Wszystkie otrzymane zgłoszenia potraktowane będą ze szczególną uwagą oraz zrealizowane w możliwie najkrótszym czasie. W przypadku niektórych zgłoszeń (o skomplikowanym charakterze lub dotyczących przetwarzania danych obarczonych szczególnymi regulacjami prawnymi) czas realizacji może ulec wydłużeniu, jednakże w każdym przypadku, w ciągu jednego miesiąca Użytkownik zostanie poinformowany o działaniach, które podjął Administrator w celu zrealizowania zgłoszenia. Udzielając  odpowiedzi oraz w celu upewnienia się, że Administrator właściwie zrealizuje zgłoszenie, Administrator zastrzega sobie prawo do zweryfikowania tożsamości Użytkownika.

 1. Ryzyka związane z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną

Administrator Danych osobowych pragnie poinformować Użytkowników, że korzystając z usług świadczonych drogą elektroniczną w momencie nieodpowiedniego zadbania o bezpieczeństwo swoich danych, narażają się m.in. na ryzyko:

 1. ingerencji w dane Użytkownika osób niepowołanych, które mogą przeglądać, skopiować, zmodyfikować i skasować dane Użytkownika,
 2. otrzymywania niechcianej poczty elektronicznej,
 3. wyłudzenia danych Użytkownika (phishing),
 4. ingerencji osób trzecich w transmisję informacji między systemem Użytkownika a systemem Administratora,
 5. zainfekowania systemu Użytkownika złośliwym oprogramowaniem (malware),
 6. podrobienia protokołów i certyfikatów bezpieczeństwa.

Aby zminimalizować powyższe ryzyka:

 1. nie  należy podawać nikomu swojego hasła i loginu,
 2. używać zawsze aktualnych wersji oprogramowania np. przeglądarki,
 3. sprawdzać certyfikat przed zalogowaniem do Sklepu.
 1. Komunikacja

Administrator może się komunikować z Użytkownikiem za pomocą informacji systemowych, powiadomień, e-mailem, wiadomości w kanałach social media, wiadomości SMS, telefonicznie lub klasycznie za pośrednictwem listów i paczek.

Informacje handlowe związane z prowadzoną przez Administratora lub podmioty, które z nim współpracują, działalnością komercyjną mogą być przesyłane wyłącznie zgodnie z wyrażoną przez Klienta wolą w celu realizacji umowy o świadczenie usługi Newsletter.

W celu realizacji umowy o świadczenie usługi Newsletter, Dane osobowe mogą być przetwarzane również w celach marketingowych produktów lub usług podmiotów, z którymi współpracuje Administrator.

Klient w każdej chwili ma możliwość bezpośredniego kontaktu z Administratorem poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie lub pocztą elektroniczną na adres Administratora wskazany na wstępie Polityki, bądź poprzez kontakt telefoniczny pod numerem telefonu wskazanym na wstępie Polityki.

Administrator przechowuje korespondencję z Klientem w celach statystycznych oraz jak najlepszej i najszybszej reakcji na pojawiające się zapytania, a także w zakresie rozstrzygnięć reklamacyjnych i podejmowanych na podstawie zgłoszeń ewentualnych decyzji o interwencjach administracyjnych we wskazanym Koncie. Adresy oraz dane w ten sposób gromadzone nie będą wykorzystywane do komunikacji z Klientem w celu innym niż realizacja zgłoszenia.

Gdy Klient kontaktuje się z Administratorem w celu dokonania danych czynności (np. złożenia reklamacji) Administrator może ponownie zwrócić się do Klienta o przekazanie danych, w tym osobowych, np. w postaci imienia, nazwiska, adresu e-mail, etc., celem potwierdzenia tożsamości Klienta i umożliwienia zwrotnego kontaktu w danej sprawie. Powyższe dotyczy tych samych danych, w tym osobowych, które wcześniej zostały przekazane przez Klienta, i na których przetwarzanie Klient wyraził zgodę. Podanie tych danych nie jest obowiązkowe lecz może być niezbędne do dokonania czynności lub uzyskania informacji, które interesują Klienta.                   

 1. Bezpieczeństwo

Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych Danych Osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem, takie jak m.in.:

 1. zabezpieczenie zbioru danych przed nieuprawnionym dostępem,
 2. certyfikat SSL na stronach Sklepu, na którym podawane są dane Klientów,
 3. dostęp do Konta jedynie po podaniu indywidualnego loginu i hasła,
 4. szyfrowanie danych służących do autoryzacji Klienta.
 1. Postanowienia końcowe

Administrator zastrzega sobie prawo zmiany w przyszłości Polityki– może to nastąpić m.in. z następujących ważnych powodów:

 1. zmiany obowiązujących przepisów, w szczególności w zakresie ochrony Danych Osobowych, prawa telekomunikacyjnego, usług świadczonych drogą elektroniczną oraz regulujących prawa konsumentów, wpływające na  prawa i obowiązki lub prawa i obowiązki Klienta;
 2. rozwój funkcjonalności lub usług elektronicznych podyktowany postępem technologii internetowej, w tym stosowanie/wdrożenie nowych rozwiązań technologicznych lub technicznych, mające wpływ na zakres Polityki.

Administrator każdorazowo umieści w ramach strony Sklepu informację o zmianach w Polityce. Wraz z każdą zmianą nowa wersja Polityki będzie się pojawiać z nową datą.

W razie wątpliwości lub sprzeczności pomiędzy Polityką a udzielonymi przez Klienta zgodami, niezależnie od postanowień Polityki, zawsze podstawą do podejmowania oraz określenia przez  Administratora zakresu działań są dobrowolnie udzielone przez Klienta zgody lub przepisy prawa. Niniejszy dokument ma natomiast charakter generalny, wyłącznie informacyjny (nie jest umową ani regulaminem).

Niniejsza wersja Polityki obowiązuje od dnia: 25 maja 2018 roku.

Sklep może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Administrator namawia by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza Polityka dotyczy tylko wskazanych działań Administratora.

Politykę prywatności obowiązującą do dnia 24 maja 2018 można pobrać pod adresem: http://sportpoland.com/usr/polityka_prywatnosci_sportpoland_do_24.05.2018.pdf 

 

Do pobrania