Gwarancja

OGÓLNE WARUNKI GWARANCJI

I Zakres Gwarancji

1. Firma sportpoland.com sp. z o o. z siedzibą w Tuchom, ul. Gdyńska 45, 80-209 Chwaszczyno, (zwanym dalej Sprzedawcą) jest dystrybutorem towarów objętych niniejszą gwarancją i udziela na niego 2 letniej ochrony gwarancyjnej licząc od daty sprzedaży towaru.

2. Gwarancja obejmuje odpowiedzialność za wady towaru.

3. Gwarancja jest wyłączona, jeśli Nabywca wiedział o wadzie w chwili odbioru towaru.

4. Gwarancja obejmuje tylko wady powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanej rzeczy.

5. Nie są objęte gwarancją uszkodzenia powstałe z przyczyn zewnętrznych takich jak: urazy mechaniczne, zanieczyszczenia, zalania, zjawiska atmosferyczne, niewłaściwa instalacja lub obsługa, jak również eksploatacja niezgodna z przeznaczeniem.

6. Gwarancja nie ma zastosowania w przypadku dokonania przez Klienta jakichkolwiek napraw lub przeróbek.

7. Kupujący dostarcza towar do sprzedawcy na koszt Sprzedawcy.

8. Sprzedający ma prawo odmówić wykonania wymiany gwarancyjnej w przypadku: stwierdzenia sprzeczności pomiędzy danymi wynikającymi z dokumentów a znajdującymi się na sprzęcie, dokonania napraw we własnym zakresie, zmian konstrukcyjnych sprzętu. Zasady zgłaszania reklamacji rzeczowych dotyczących ilości dostawy.

II Zgłoszenie Gwarancji

1. Kupujący ma obowiązek niezwłocznego sprawdzenia dostawy.

2. Braki ilościowe w dokonanej dostawie, w przypadku uszkodzonej przesyłki muszą zostać stwierdzone przy odbiorze dostawy w obecności przedstawiciela przewoźnika realizującego dostawę i zgłoszone Sprzedawcy najpóźniej w terminie 2 dni roboczych po dniu dostawy.

3. Jeżeli odebrano towar bez dających się zauważyć uszkodzeń przesyłki, a braki ilościowe stwierdzono dopiero po rozpakowaniu dostawy, należy powiadomić o tym Sprzedawcę nie później niż w ciągu 3 dni od daty stwierdzenia braków ilościowych.

4. Braki jakościowe dotyczące dostarczonych towarów mogą dotyczyć następujących sytuacji:

a. wady dostarczonych towarów wynikające z uszkodzenia przesyłki w transporcie,

b. wady dostarczonych towarów wynikające z przyczyn tkwiących w sprzedanej rzeczy,

5. W przypadku stwierdzenia przez kupującego wad dostarczonych towarów w sytuacji otrzymania przesyłki uszkodzonej w transporcie, kupujący jest obowiązany sporządzić protokół uszkodzeń w obecności przedstawiciela przewoźnika realizującego dostawę i zgłosić sprzedawcy najpóźniej w ciągu dwóch dni roboczych po dniu dostawy. W takim przypadku kupujący jest zobowiązany do zachowania uszkodzonych towarów wraz z kompletnym opakowaniem.

6. Jeżeli wady dostarczonych towarów wynikają z innych przyczyn niż uszkodzenie przesyłki w transporcie, kupujący jest zobowiązany do sporządzenia niezwłocznie po stwierdzeniu wad, protokołu zawierającego opis nieprawidłowości i powiadomienia sprzedawcy nie później niż w ciągu 3 dni od daty stwierdzenia wady.

7. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać pisemne powiadomienie o reklamacji z podaniem daty i numeru przesyłki, numer i datę dokumentu zakupu, protokół spisany w obecności przedstawiciela przewoźnika realizującego dostawę stwierdzający braki

w przypadku otrzymania uszkodzonej przesyłki lub protokół spisany przez co najmniej dwóch przedstawicieli odbiorcy w przypadku stwierdzenia braków ilościowych bez dających się zauważyć uszkodzeń przesyłki.

8. W przypadku nie dostarczenia reklamacji, w wyznaczonym terminie na piśmie uważa się, że odbiorca zaakceptował dostawę w całości. sportpoland.com sp. z o.o.
 
Tuchom, ul. Gdyńska 45, 80-209 Chwaszczyno, NIP 5860005382, KRS 0000138055
 infolinia +48 695 645 645